İç Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İç Denetim ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı; işletme problemlerine çözüm üretebilecek, iç denetim ve risk yönetimi alanındaki yenilikleri çalıştığı kurumun menfaatlerine dönüştürebilecek, risk yönetimi reflekslerinin uygulamaya dönüşmesine katkıda bulunabilecek, işletme içi veya dışı kaynaklı suiistimaller konusunda proaktif davranabilecek, işletme yönetimi alanındaki güncel uygulamaları denetim metodolojisi ve kurumsal yönetim açısından uygulayabilecek ve küresel rekabet koşullarına adapte olabilecek yönetici adayları yetiştirmektir.

Ayrıca program 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve yasal otorite denetimleri kapsamında da ihtiyaç duyulan nitelikli personel talebi    karşılanmasına da katkı sağlayacaktır. 

I. YARIYIL                

    Dersin Adı                                                                        Z/S    Kredi    AKTS    

    İç Denetim Standartları ve Uygulamaları                     Z         3            9    


    İç Kontrol ve Uygulamaları                                             Z         3            9    


    Bağımsız Denetim Uygulamaları                                   S         3            8    


    Kurumsal Yönetim ve Finans                                         S         3            8    


    Muhasebe ve Finansal Raporlama                               S          3            8    


    Denetim Hukuku                                                             S          3            8    


    Denetçiler için İletişim ve Müzakere Teknikleri          S          3            8    


    Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları                      S          3            8    


    Seminer                                                                             Z          -            4    


                    


II. YARIYIL                


    Dersin Adı                                                                        Z/S    Kredi    AKTS    


    Hile Denetimi ve Uygulamaları                                      Z          3           9    


    Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik                          Z          3           8    


    Maliyet Yönetim Sistemleri                                            S          3           8    


    Yönetim Bilgi Sistemleri                                                 S           3           8    


    Yerel Yönetimlerde İç Denetim Uygulamaları            S           3           8    


    Bilgi Teknolojileri Denetimi                                           S           3           8    


    Finansal Yönetim                                                            S           3           8    


    Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları                   S           3           8    


                    İç Denetim Standartları ve Uygulamaları

İç Denetim Sistemi, Yönetsel Ve Muhasebe Kontrolü, İç Kontrol Sistemi Ortamı, Etkin Bir İç Denetim Sistemi İçin Temel İlkeler, Denetim Evreni, Risk Değerleme, Denetim Planlama Faaliyetleri, Denetim Saha Faaliyetleri, Raporlama, İç Denetim Sisteminin İncelenmesi Ve Uluslararası İç Denetim Standartları, Uygulamalar.

İç Kontrol ve Uygulamaları

İç Kontrol Sistemi, Muhasebe ve Performans Kontrolü, İç Kontrol Rehberleri, Etkin Bir İç Kontrol Sistemi İçin Temel İlkeler, İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Ve Uluslararası İç Denetim Standartları.

Bağımsız Denetim Uygulamaları

Denetim Teorisi, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Kanıtları Ve Denetim Teknikleri, Çalışma Kâğıtları, Denetim Süreci Ve Denetim Planlaması, Denetim Sürecinde Önemlilik Ve Risk, Analitik İnceleme Prosedürleri, Denetim Planı Ve Denetim Programının Hazırlanması, Denetimde Örnekleme, Mali Tablo Hesaplarının Denetimi, Denetimin Raporlanması.

Kurumsal Yönetim Ve Finans

Kurumsal Yönetim, Finansal Yönetim Kararlarının Kurumsal Stratejiyle İlişkisi, Kurum Ve Sermaye Yapısı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yasal Görevleri, Sarbanes Oxley Yasası, Kurumsal Yönetim Ve Krizler, Sermaye Piyasası Yasası, Risk Yönetimi Ve Kurumsal Yönetişim, Finansal Bilgi İşlem Sistemleri Ve Suiistimaller, Finansal Yatırımların Ve Firmanın Değerlemesi, OECD Ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Dünyadan Örnek Ve Uygulamalar.

Muhasebe Ve Finansal Raporlama

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Giriş, Finansal Tabloların Sunumu, UFRS’nin İlk Kez Uygulanması, Nakit Akım Standardı, Muhasebe Politikaları Ve Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik, İşletme Birleşmeleri, Konsolide Finansal Tablolar, Stoklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Gelirler, İlişkili Taraf Açıklamaları.

Denetim Hukuku

SPK Uygulamaları Yönetmelik Ve İlke Kararları, TTK Uygulamaları, Denetim Türleri, Denetimin Önemi, Yasal Düzenlemeler, Bağımsız Denetim Ve Denetçiler, Kamu Denetimi

Denetçiler İçin İletişim Ve Müzakere Teknikleri

Müzakere, Müzakere Stratejileri, Müzakere Taktikleri, Denetim, Denetim Ve Müzakere, Denetçi Müşteri İlişkileri, İnsan Psikolojisi.

Finansal Risk Yönetimi Ve Uygulamaları

Risk Yönetimi Ve Riskten Korunma, Türev Ürünler Ve Piyasaları, Türev Ürünlere İlişkin İşlemlerin Takibi, Finansal Riskler, Risk Ve Beklenen Getiri, Riskin Ve Beklenen Getirinin Ölçülmesi, Portföy Risk Ve Getirisinin Hesaplanması, Finansal Risk Yönetimi, Risk Yönetim Süreci, Faiz Riskinin Yönetimi, Kur Riskinin Yönetimi, Piyasa Riskinin Yönetimi, Geleneksel Risk Yönetim Araçları Ve Türev Ürünler.

Hile Denetimi Ve Uygulamaları

Hile Denetimi Teorisi, Hile Riski, Kırmızı Bayrak, Senaryolaştırma, Planlama, Raporlama, Hukuki Süreç, İç Denetim Ve İç Kontrol, Denetim Standartları.

Maliyet Yönetim Sistemleri

Maliyet Kavramı Ve Maliyetleme Sistemlerinin Genel Çerçevesi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Birleşik Üretimde Maliyetleme, Fiili Maliyet Sistemi, Tahmini(Normal) Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Tam Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi, Maliyet-Hacim-Kar Analizleri(Başa Baş Noktası Analizleri), Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Tam Zamanlı Üretim Sistemi, Kaizen Maliyetleme, Geriye Dönük Maliyetleme, Toplam Hayat Dönemi Maliyetlemesi, Vaka Analizleri.

Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar Ve Sınıflaması, Veri İşleme Sistemleri, Bilgi Raporlama Sistemleri, Karar Destek Sistemleri Ve Uzman Sistemler, Ofis Otomasyonu Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistem Tasarım Yöntemleri, Veri Toplama, Depolama Ve Analizi İle İlgili Uygulamalar, Vaka Analizleri.

Yerel Yönetimlerde İç Denetim Uygulamaları

Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sistemi, Yerel Yönetimlerde Yönetsel Ve Muhasebe Kontrolü, Yerel Yönetimlerde İç Kontrol Sistemi Ortamı, Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İç Denetim Sistemi İçin Temel İlkeler, Yerel Yönetimlerde Denetim Evreni, Yerel Yönetimlerde Risk Değerleme, Yerel Yönetimlerde Denetim Planlama Faaliyetleri, Yerel Yönetimlerde Denetim Saha Faaliyetleri, Raporlama, Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin İncelenmesi Ve Uluslararası İç Denetim Standartları.

Kurumsal Risk Yönetimi Ve Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Risk Çalıştayları İle Risk Tanımlama Değerleme Skorlama, Risk Konsolidasyonu, ISO Risk Yönetimi Standardı, COSO Uygulamaları, Risk Ve Kontrol Noktası İlişkisi, Risk Ve Kurumsal Yönetim İlişkisi, Risk Ve  İç Denetim.

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgisayar Sisteminin Temelleri Ve Bilgi Teknolojileri Kontrol Kavramları, Geleneksel Denetim Süreci, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Uzman Sistemler, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zekâ Uygulamaları, Bilgi Teknolojileri Denetiminin Esasları.

Finansal Yönetim

Paranın Zaman Değeri, Sermaye Maliyeti, Hisse Senedi Değerlemesi, Tahvil Kavramı Ve Tahvil Değerlemesi, İşletme Sermayesi Yönetimi, Nakit Ve Alacak Yönetimi, Risk Ve Getiri Kavramları, Sermaye Bütçelemesi, Sermaye Maliyeti, Sermaye Yapısı Teorileri.